[صفحه اصلی ]     [ English ]  
مجله علمي پژوهشي افق دانش awt-yekta The Horizon of Medical Sciences
:: دوره 17، شماره 4 - ( 11-1390 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 17 شماره 4 صفحات 42-48
XML سن يائسگی طبيعی و مقايسه شيوع عوارض زودرس ناشی از آن درمراحل مختلف گذار يائسگی در زنان شهرستان گناباد Print

[English Abstract]
نویسندگان: خانم فريبا عسکری، خانم کوکب بصيری مقدم، آقای مهدی بصيری مقدم *، دکتر شيرين ترابی، خانم سميه غلام فرخانی، خانم محبوبه محرری ، خانم شيرين ميرآخورلو
مربی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ، basiri1344@gmail.com
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: پزشكي داخلی
چکيده مقاله:
مقدمه و هدف: يائسگی نشانه پايان ظرفيت توليد مثلی زنان است که در نتيجه قطع دائم عملکرد تخمدان ايجاد می شود و فرايندی تدريجی است که برای بسياری از زنان بين سنين 47 و 55 سال رخ می دهد و علائم و عوارض متعددی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين سن يائسگی طبيعی و مقايسه ی شيوع عوارض ناشی از آن درمراحل مختلف گذار يائسگی در زنان شهرستان گناباد انجام شد. روش کار: اين پژوهش يک مطالعه تحليلی ومقطعی است که در سال 1389 بر روی 398 زن 55-40 ساله شهرستان گناباد که به روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند،انجام شد. معيارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: تمايل به شرکت در پژوهش ، سن بين 55-40 سال ،سکونت در شهرستان گناباد ، عدم وجود بيماری جسمی وروانی تحت درمان، عدم سابقه جراحی برداشتن تخمدان و رحم و عدم بروز يائسگی مصنوعی. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد يائسگی گرين بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss ورژن 14 و آزمون های آمار توصيفی، کای اسکوئر،t-student، آناليز واريانس و ضريب همبستگی پيرسون در سطح معنی داري05/0 p< مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: در مطالعه حاضر ميانگين و ميانه سن يائسگی به ترتيب 69/3 ± 34/46 و 47 سال بدست آمد و 2/65 درصد زنان يائسه حداقل يکی از عوارض زودرس يائسگی را داشتند. شايعترين عارضه زودرس يائسگی عصبانيت (56 درصد) و کمترين عارضه گيجی (4/20 درصد) بود. در گروه پره منوپوز عصبانيت و سردرد، در گروه پری منوپوز درد مفاصل و گرگرفتگی ،و در گروه پست منوپوز گرگرفتگی و درد مفاصل به ترتيب به عنوان شايع ترين عوارض گزارش گرديدند. نتيجه گيری: در مطالعه حاضر سن يائسگی نسبت به ساير مطالعات پائين تر و ميزان علائم وعوارض زودرس يائسگی بيشتر بود. با برنامه ريزی صحيح در جهت اصلاح عوامل قابل تعديل می توان سن يائسگی طبيعی را افزايش و عوارض زودرس ناشی از آن را کاهش داد.
واژه‌های کلیدیيائسگی، شيوع، سن، عوارض زودرس، مراحل گذار،
متن كامل [PDF 462 kb]
* نشانی نویسنده مسئول: دانشگاه علوم پزشکی گناباد
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
askari F, basiri moghadam K, basiri moghadam M, torabi S, gholamfarkhani S, mohareri M et al . Age of natural menopause and compare The incidence of its early complications in menopause transition stages in women from Gonabad city. Horizon Med Sci . 2012; 17 (4) :42-48
URL http://ofoghedanesh.gmu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-79-4&slc_lang=fa&sid=1
عسکری فريبا، بصيری مقدم کوکب، بصيری مقدم مهدی، ترابی شيرين، غلام فرخانی سميه، محرری محبوبه و همکاران.. سن يائسگی طبيعی و مقايسه شيوع عوارض زودرس ناشی از آن درمراحل مختلف گذار يائسگی در زنان شهرستان گناباد. افق دانش. 1390; 17 (4) :42-48
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 17، شماره 4 - ( 11-1390 )
مجله علمي پژوهشي افق دانش The Horizon of Medical Sciences
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.075 seconds with 679 queries by AWT YEKTAWEB 2668